เส้นทางอารยธรรมอีสานใต้

ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   เนื่องจากอีสานใต้มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และต้องไม่ลืมถึงจุดเด่นของพื้นที่อีสานใต้ ที่เปรียบเสมือนกับประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา และ สปป.ลาว