กาแฟมูเซอ


“กาแฟ” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทางราชการเข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านดอยมูเซอปลูกทดแทนฝิ่น ตั้งแต่ ปี 2514 แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในช่วงแรก เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการปลูก การเก็บผลผลิต จนทำให้เกิดปัญหาด้านการตลาด และราคาตกต่ำ การปลูกกาแฟบนดอยมูเซอไม่เพียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากพืชอื่นแทนการปลูกฝิ่น แต่ต้องการให้พวกเขาช่วยกันปลูกพืชเพื่อรักษาและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านห้วยปลาหลด

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลด่านเเม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก

เบอร์โทร

055511961

อีเมล

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-