banners

หมู่ที่ 14 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       บ้านครึ่งใต้ เป็นหมู่บ้านที่เรียกตามความเข้าใจของคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ในระยะแรก ๆ ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีจำนวน 5 ครอบครัว โดยมีแสนหลวงกันทะ นายวิชา นายปิม นายขอด และพญากันทะรังสีเป็นหัวหน้า และได้สร้างวัด เพื่อใช้เป็นที่เรียนหนังสือในสมัยนั้น คำว่า “ครึ่ง” เรียกตามพื้นที่ ว่าเป็นจุดครึ่งทาง ระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอเชียง ส่วนคำว่า “ใต้” เรียกตามที่ตั้งของหมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลำห้วยครึ่ง ที่ไหลจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน บริเวณบ้านครึ่งใต้เคยเป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีลำห้วยไหลผ่านทางตอนใต้ของหมู่บ้าน มีแม่น้ำอิงนับว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ 


ภูมิศาสตร์

     ทิศเหนือ  : ติดกับบ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง
     ทิศใต้      : ติดกับบ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง
     ทิศตะวันออก  : ติดกับบ้านไชยปราการ หมู่ที่ 11 ตำบลครึ่ง
     ทิศตะวันตก    : ติดกับบ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลครึ่ง


ภูมิประเทศ

      บ้านครึ่งใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีแม่น้ำอิงและลำห้วยครึ่งไหล มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว พืชไร่ต่าง ๆ และการเลี้ยงสัตว์


ภูมิอากาศ

     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือน

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม


สถานที่ท่องเที่ยว

1.วัดครึ่งใต้

รายละเอียด : วัดครึ่งใต้ ได้เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2330 ในสมัยของเจ้าหลวงอินต๊ะยศ เจ้าหลวงเมืองเชียงของ องค์ที่ 7 ตามบันทึกของผู้คนในอดีต ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2518 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ได้ย้ายโรงเรียนเตรียมสามเณร หรือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในนามวัดครึ่งใต้ตรีนิคมวิทยา ของวัดและในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาธรรมราชาธิราช ซึ่งเป็นอาคารเรียนครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย อันเป็นบ้านเกิดของพระมหาวุฒิชัย

ลักษณะเด่น : มีต้นศรีมหาโพธิ์ อายุ ๒๕๐ ปี คู่บ้านครึ่งใต้ , มีหอพระไตรปิฎกโบราณซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นหอไตรที่มีเสาเดี่ยวหนึ่งเดียวในภาคเหนือ มีพระประธานซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสนอายุร่วม 700 กว่าปี ชาวบ้านเรียกว่าพระพันแสง 

กรมศิลปกรกำลังดำเนินการสำรวจ เพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกโลก , ห้องสมุดที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับให้การบริการทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดเชียงราย และอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

อัตลักษณ์และวิถีชุมชน

นายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน
นางวันเพ็ญ ทะชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเหรียญ ปานกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายประจัน กันทะสอน ที่ปรึกษา
นายอำพันธ์ พรมมา ฝ่ายพัฒนา
นายอานันต์ ติ๊บโคตร กรรมการ
นายกิติพล พรมมา กรรมการ

นายผาย และเชียงกลาง หมอเมือง (หมอพื้นบ้าน)

นายสวัสดิ์ พรมน้อย การบริหารจัดการที่ดินนอกเขตชลประทาน

นางสุภาณี ไชยชาย การนวดแผนไทยและพืชสมุนไพร

นายสวัสดิ์ พรมน้อย

นายอรุณ อาศายศ

นางวันเพ็ญ ทะชัย

วิดีโอของหมู่บ้าน

สุดยอดของดี

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ประเพณีปางแปด

กิจกรรมของหมู่บ้าน

การแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง


อาหารพื้นถิ่น

แกงแคไก่ ,แกงบอน ,ลาบปลา ,น้ำพริกอ่อง/แคบหมู, ขนมใส่ไส้


ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านครึ่งใต้

ที่อยู่

หมู่ที่ 14 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร

0626102107

อีเมล

-

facebook

-

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสาร

หมู่บ้านใกล้เคียง

หมู่บ้านต้นเปา

หมู่บ้านปางต้นฆ้อง

หมู่บ้านถ้ำง๊อบ

หมู่บ้านสันต้นกอก

หมู่บ้านปางขอน

หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์

หมู่บ้านผาตั้ง (เชียงราย)

หมู่บ้านโป่งเทวี

หมู่บ้านศรีดอนชัย

หมู่บ้านครึ่งใต้

หมู่บ้านห้วยทรายขาว

หมู่บ้านโป่งศรีนคร

หมู่บ้านปางห้า

หมู่บ้านสันทางหลวง

หมู่บ้านสันป่าม่วง (หมู่ที่ 4)

หมู่บ้านหลุกใต้

หมู่บ้านศาลาบัวบก

หมู่บ้านปงถ้ำ

หมู่บ้านป่าเหมี้ยง

หมู่บ้านท่าขันทอง

หมู่บ้านสันป่าม่วง (หมู่ที่ 8)