banners

หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

     บ้านควนสวรรค์  หมู่ที่ 8  ตำบลนาหมื่นศร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  เดิมชื่อว่า บ้านหนองแว้น ซึ่งเป็นชื่อที่มาประมาณ 100-110 ปี  สมัยรัชกาลที่ 5-ช่วงพระยารัฎานุประดิษฐ์เป็น เจ้าเมืองตรังนับเป็นรุ่นพ่อของคนอายุ 80กว่าปี  ปัจจุบัน ได้แก่ ทวดทอง ต้นตระกูลทองแป้น ทองเอียด ต้นตระกูลช่วยเมือง และทวดเอียด ต้นตระกูลคงฉาง เข้ามาสำรวจเพื่อจับจองที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณนั้นยังเป็นป่าทึบอยู่ต้นไม้ใหญ่ หากใครเข้าไปทำให้เดินหลงทางได้  แต่ถ้าเดินทะลุป่าออกมาจะพบหนองน้ำ เรียกว่า “หนองหวัน” (ภาษาใต้แต่เดิม) หวัน มาจากคำว่า ตะวัน ชื่อหนองหวัน จึงหมายถึงหนองน้ำที่มองเห็นดวงตะวัน เมื่อมีการบุกเบิกป่าเพื่อสร้างบ้านเรือนในที่สูง ซึ่งเรียกว่า ควน จึงเรียกชื่อบ้านบริเวณนี้ว่า “ควนหวัน” ตามชื่อหนองน้ำ ครั้นเมื่อมีการสร้างวัดและโรงเรียนขึ้น ก็ใช้ชื่อทางการเป็น “บ้านควรสวรรค์”


จุดเด่น 

      ชุมชนมีเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรม  การเล่นลูกลม และการทำผ้าทอที่มีการสืบทอดมายาวนาน ดินดำน้ำชุ่ม แหล่งผลิตข้าวพันธ์ดี  ผ้าทอมือสายเลิศล้ำดูถ้ำสายเขาช้างหาย


ภูมิศาสตร์

      ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ม.7  ต.นาหมื่นศรี 

      ทิศใต้         : ติดต่อกับ ม.1  ต.นาหมื่นศรี

      ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับ ม.3  ต.นาหมื่นศรี

      ทิศตะวันตก    : ติดต่อกับ ม.2  ต.นาหมื่นศรี


ภูมิประเทศ

       พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแห่การทำสวนยางพารา  สวนผลไม้ ฯลฯ


ภูมิอากาศ

     ร้อนชื้น


สถานที่ท่องเที่ยว

     1.ถ้ำเขาช้างหาย

รายละเอียด : อยู่ภายในเขาหินปูนเล็ก ๆ  ภายในมี  โถงถ้ำเล็กใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์อยู่มาก บางส่วนยังก่อตัวอยู่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  ชื่อถ้ำมีตำนานเล่าว่า เมื่อขบวนช้างของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไปร่วมงานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เดินทางมาถึงบริเวณเขาลูกนี้  ได้มีลูกช้างตัวหนึ่งวิ่งหายเข้าไปถ้ำ หมอควาญจุดไต้เข้าไปตามหาแต่ไม่พบ  เนื่องจากภายในถ้ำมีพื้นที่ต่างระดับกัน  อีกทั้งหินงอก  หินย้อยจำนวนมาก เป็นม่านพรางเอาไว้  จึงเรียก “ถ้ำเขาช้างหาย”  ตั้งแต่นั้นมา

เปิดให้ชมได้ตลอดปี 

    2.กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี 

รายละเอียด : กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี  เกิดจากการรวมกลุ่มชาวบ้านในตำบลนาหมื่นศรี  ซึ่งมีอาชีพทำนา ทำสวน และทอผ้าใช้เองมาหลายชั่วอายุคนแล้ว จนเป็นวิถีชีวิตทั้งทอผ้าใช้กันเองภายในครัวเรือน และส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียง  การทอผ้าได้หยุดชะงักลง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2  จนกระทั่งปี พ.ศ.2514  ได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้น โดยนำเอา  กี่ทอผ้าในสมัยก่อนมาซ่อม รักษาลายผ้าโบราณใช้ได้มากกว่า  32 ลาย และได้ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นทอผ้าลวดลายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผ้าที่ทอด้วยความละเอียดอ่อน หลากหลายลายศิลป์ เป็นลายเฉพาะตัวของกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี  มาจนถึงปัจจุบัน  เปิดให้ชมได้ตลอดปี

     3.สระพรุลำเพ็ง

รายละเอียด :ในอดีต บ่อพรุลำเพ็งเป็นบ่อน้ำลึกขนาดใหญ่ ข้าง ๆ บ่อมีลักษณ์เป็นป่าพรุ มีหญ้าปกคลุมเยอะและแน่น ซึ่งเวลาเดินจะเหยียบไม่ถึงดิน  ส่วนใต้หญ้าจะเป็นน้ำ  บริเวณขอบบ่อมีต้น  ลำเพ็งอยู่ปกคลุมเต็มไปหมด และเป็นที่อยู่ของสัตว์บก สัตว์น้ำต่อมา ได้มีการพัฒนาบ่อพรุลำเพ็ง โดยการขุดลอกให้เป็นบ่อขนาดใหญ่ เป็นที่กักเก็บน้ำ และมีการสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน  และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

อัตลักษณ์และวิถีชุมชน

1.นายเจริญ ศรนรายณ์ ตำแหน่ง กำนัน
2.นายภาสกร นิลออ ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
3.นายจรูญศักดิ์ นาศรี ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
4.นายประสิทธิ์ หาสังข์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5.นางยุพิน คงประสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
6.นางสาวอารอบ เรืองสังข์ ตำแหน่ง แพทย์ตำบล
7.นายปิยกุล คงฉาง
8.กรชฏา เพ็ชรศิริ
9.ปลด คงฉาง

นางปลด คงฉาง ปราชญ์ด้านการผลิตข้าวชุมชน

น.ส.อารอบ เรืองสังข์ ปราชญ์ด้านการทอผ้า

นางเรียม ฤทธิมา ปราชญ์ด้านการทอผ้า

นางลัดดา ชูบัว ปราชญ์ด้านสอนการทอผ้า

นายเกษมสุข แสงโสดา ปราชญ์ด้านการเลี้ยงไก่ดำ

น.ส.อารอบ เรืองสังข์

นายเกษมสุข แสงโสดา

นางปลด คงฉาง

สุคนธ์ ทองแจ้ง

นางจารี คงฉาง

วิดีโอของหมู่บ้าน

สุดยอดของดี

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ

หมู่บ้านควนสวรรค์

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เบอร์โทร

-

อีเมล

เว็บไซต์

-

เวลา ทำการ

-

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสาร

หมู่บ้านใกล้เคียง

หมู่บ้านไหนหนัง

หมู่บ้านแหลมสัก

หมู่บ้านบางเหลียว

หมู่บ้านบางเตียว

หมู่บ้านคลองยาง

หมู่บ้านนาปู

หมู่บ้านคลองเตาะ

หมู่บ้านยวนสาว

หมู่บ้านบ่อแร่

หมู่บ้านไม้ขาว

หมู่บ้านหัวควน

หมู่บ้านลำขนุน

หมู่บ้านควนสวรรค์

หมู่บ้านเขากอบ

หมู่บ้านพรุจูด

หมู่บ้านปากบารา

หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก

หมู่บ้านหน้าเขา

หมู่บ้านควนดินดำ