กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง บ้านไหนหนัง จ.กระบี่ ชมธรรมชาติ วิถีชีวิต ศึกษาวัฒนธรรมหมู่

07 พ.ย. 2561 14:29:10

วันที่ 25 ต.ค. 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางปราณี รัตนประยูร  รกท.หน.ผต นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางวิถีชีวิตชาวเล หลับตาลงในเรือนพักเปิดโล่งหันหน้าสู่ชายคลองที่เรียงรายด้วยกระชังนับร้อยนี้คือ บรรยากาศของโฮมสเตย์เหนืออ่าวสิเกาที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมขน  จากที่ลุ่มตำ่ปากคลองสิเกา สู่ป่าชายเลน และเวิ้งอ่าวสีมรกตในทะเลปิด ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ. ตรัง และบ้านไหนหนัง เป็นชุมชนมุสลิมชายฝั่ง ชาวบ้านประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งทำประมง ทำสวนยางพาราและสวนปาล์ม แต่เดิมมีชื่อว่า “สุไหงกะหนัง” เป็นภาษามาลายู ซึ่งหมายความว่า “สุขสบาย” เพราะทะเลชายฝั่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบรูรณ์ จ.กระบี่ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ เน้นการสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน  นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในด้านภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการฯจนนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาต่อยอดแล้ว ยังสนับสนุนและตอบโจทย์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เสริมความแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น  31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการพัฒนา ทั้งในด้านความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนการส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงอาหารพื้นถิ่น ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว อันจะนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จัก โดยเชิญสื่อมวลชนเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่น มีความน่าสนใจต่างๆกันไป สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทางวิถีชีวิต....เป็นเส้นทาง อันดามัน"สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต"จาก 8 เส้นทาง ซึ่งครั้งนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน ท่านจะพบกับความประทับใจในมนต์เสน่ห์ของชาวเล OTOP Village ...ไปแล้วจะรัก...@สถานีข่าว พช. CNS รายงาน#โครงการไทยนิยมยั่งยืน  #กรมการพัฒนาชุมชน#otopvillageไปแล้วจะรัก#otopvillage#เน้นการมีส่วนร่วม #ลดความเหลื่อมล้ำ #เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน#ท่องเที่ยว#วิถีไทย#วีถีชุมชน#ความสุข