ปฎิทินกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม:เป็นกิจกรรมที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ให้ชาวบ้านมาตำแป้งขนมจีนและโรยกันเองแล้วนำไปถวายตามวัดต่างๆ และแจกให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมนำไปฝากญาติพี่น้องที่บ้านด้วย  วันที่และช่วงเวลา : วันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี

วันที่จัดกิจกรรม  01 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

ทำกระทงยักษ์จากวัสดุธรรมชาติเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เมตร มีการแสดงบนเวที ของเด็กในหมู่บ้านจัดพาแลง ทุกครัวเรือนเข้าร่วมนำข้าวปลาอาหาร(สุมข้าวแลง) ชาวบ้านทั่วไปทำกระทงเล็กร่วมลอยกระทงในแม่น้ำโขง วันที่และช่วงเวลา วันเพ็ญเดือนสิบสอง

วันที่จัดกิจกรรม  01 ธ.ค. 2562

การทำบุญตานเมี้ยง ชาวบ้านนำใบเมี้ยงมารวมกันหลังคาละ 10 มัด เพื่อนำไปถวายและทำพิธีสงฆ์ตามประเพณีเก่าแก่ วันที่และช่วงเวลา : ทุกวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

วันที่จัดกิจกรรม  22 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562

ประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของชาวไทยที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอุดมคติเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมและเป็นประเพณีที่คนไทยเท่านั้นที่เข้าใจและซาบซึ้งได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาเป็นศาสนาที่หล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธาดั้งเดิม ของชาวไทลื้อได้อย่างผสมผสานกลมกลืน ทำให้พิธีกรรมตามประเพณีต่าง ๆ มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวพุทธในดินแดนล้านนาไปแล้ว ดังที่พบเห็นกันอยู่ พุทธศาสนิกชนที่นับถือได้สร้างขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ซึ่งผู้นำในการจัดทำพิธีต้องมีความรู้และความเข้าใจในพิธีกรรมนั้น ๆ ให้ดีเพื่อแนะนำคนอื่นที่ไม่มีความรู้หรือสั่งสอนลูกหลานให้สืบทอดระเบียบประเพณีอย่างถูกต้องจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปอย่างมั่นคงยาวนานวันที่และช่วงเวลา : ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562

งานตักบาตรเทโวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง จัดขึ้นโดยมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยพระสงฆ์ สามเณรที่จำวัดร่วมทำพิธีตักบาตรและมีนักเรียน นักศึกษา แต่งตัวเป็นนางฟ้าและเทวดามาร่วมมหาบุษบกที่ประทับรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตร โดยพระสงฆ์สามเณรจะลงมาจากภูเขาหญ้าและออกรับบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยม และบริเวณเชิงภูเขาหญ้าบริเวณวัดบ้านหงาว และมีประชาชนจำนวนมากรอใส่บาตร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายเช่น การสาธิต/จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน  การสาธิต/จำหน่ายภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้าน  การแข่งขันการร่อนแร่  การจำลองวิถีชีวิตของชุมชนตำบลหงาวในอดีต  การแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดระนอง

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562

เป็นการมาพักโฮมสเตย์กลางนาที่ทำจากฟางข้าว  ซึ่งก็จะมีเฉพาะช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ  มีแค่ปีละครั้งเท่านั้น  นักท่องเที่ยวผู้มาพักโฮมสเตย์ก็จะได้พักโฮมสเตย์แบบธรรมชาติที่หอมกลิ่นฟางข้าว  ท้าลมหนาวอยู่กลางทุ่งนาวันที่และช่วงเวลา  :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563

เป็นการทอดผ้าป่าสามทาง คือ ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ซึ่งจะมีประธานของแต่ละสาย หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง จะมีโรงทานมากมาย

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562

เรียนรู้วิธีการทำยอขนาดใหญ่และทดลองยกยอวันที่และช่วงเวลา : เดือน พ.ย. – ม.ค.

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563

เป็นเทศกาลการแข่งขันตกปลาโดยเรือทัวร์เบ็ด โดยจัดงานนี้ขึ้นบริเวณจุดชมวิว18ล้านซึ่งจัดต่อเนื่องกันประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านโดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการแข่งขันตกปลา การแสดงมหรสพ การจัดจำหน่ายสินค้ามากมายและการประกวดร้งเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมและได้เที่ยวชมการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นปีละครั้ง วันที่และช่วงเวลา : ช่วงเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

เป็นประเพณีพื้นเมืองของทางภาคใต้ เป็นประเพณีทำบุญกันในวันออกพรรษา ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11

วันที่จัดกิจกรรม  01 พ.ย. 2562